SUM(V*C,0)/SUM(V,0)如何改写成开拓者软件语言函数
2021-06-20 14:45

SUM(V*C,0)/SUM(V,0)如何改写成开拓者软件语言函数

评论区
顶部